Algemene voorwaarden webshop Picknickbezorgd.nl

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

• 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

• 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

• 4. Dag: kalenderdag;

• 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

• 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

• 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

• 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

• 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

• 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

• 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer:
Picknickbezorgd.nl
Vestigingsadres: Vughterstraat 27, 5211 EW te ‘s-Hertogenbosch Telefoonnummer: 073-6141231, dagelijks bereikbaar:
• Maandag gesloten / wel levering van picknickbezorgd.nl
• Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 18.00 uur
• Zaterdag van 9.30 – 17.00 uur
• Elke zondag vanaf 12.00 – 17.00 uur
E-mailadres: info@picknickbezorgd.nl
Algemene voorwaarden webshop picknickbezorgd.nl
KVK-nummer: KVK 17162691
BTW-nummer: NL 8138.27.498.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
• 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

• 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

• 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

• 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
• 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

• 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

• 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
• 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

• 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

• 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

• 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

• 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
o a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
o b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
o c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
o d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
o e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
o f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

• 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij diensten:
• 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de dienst zonder opgave van redenen ontbinden tot 24 uur voor aanvang van de dienst. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
• 1. N.V.T.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan.
• 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit aan de ondernemer.
• 2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
• 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
• 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 5 werkdagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
• 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
• 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

• 2. Dienstenovereenkomsten herroepingsrecht uitsluiten als:
o 1. we binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering van de dienst zijn aanbeland.
o 2. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument.
o 3. picknickbezorgd.nl geleverd heeft volgens afspraak maar de consument niet op afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is.
o 4. de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Artikel 11 – De prijs
• 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

• 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

• 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

• 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
o a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
o b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

• 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst
• 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

• 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
• 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van aanvragen tot verlening van de dienst, picknickbezorgd.nl
• 2. Het laten bezorgen van de picknickbezorgd.nl picknickmand kan dagelijks van 12.00 – 16.00 uur.
• 3. Als plaats van levering geldt de picknickbezorgd.nl picknicklocatie die de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Dit is een keuze van een van de 7 door ons geselecteerde picknickbezorgd.nl locaties die max. 6 km van Barrique Culinair & Cadeau aan de Vughterstraat 27 in Den Bosch liggen.
• 4. De ondernemer heeft een marge van 15 minuten voor en 15 minuten na de afgesproken levertijd, om aan zijn leveringsverplichting te voldoen.
• 5. De consument dient dus altijd 15 minuten voor afgesproken bezorgtijd op de afgesproken bezorglocatie aanwezig te zijn.
• 6. De bezorger van picknickbezorgd.nl zal maximaal 5 minuten wachten op de afgesproken bezorglocatie. Tijdens deze wachttijd wordt geprobeerd telefonisch contact te leggen met de opdrachtgever om te zoeken naar een oplossing voor het leveren van de picknickmand.
• 7. Als na 5 minuten de consument niet op de afgesproken bezorglocatie aanwezig is en er ook geen telefonisch contact heeft kunnen plaatsvinden neemt de bezorger de picknickbezorgd.nl picknickmand weer mee retour naar de Vughterstraat 27 in Den Bosch. De ondernemer zal zijn best doen om alles weer koel op te slaan maar kan dit niet 100% garanderen i.v.m. de omvang van de mand en de beperkte ruimte in zijn koeling. De consument zal dan daar zijn mand moeten komen ophalen en weer terugbrengen voor de sluitingstijd van 18.00 uur door de weeks en 17.00 uur in het weekend.
• 8. Als de mand dan vervolgens op de dag van bezorgdatum niet wordt opgehaald wordt de bederfelijke inhoud vernietigd. Restitutie van het aankoopbedrag is dan niet mogelijk.
• 9. Picknickbezorgd.nl vraagt geen borg, geeft de picknickmand in perfecte staat in bruikleen en vertrouwd erop dat de consument er volgens normaal gebruik mee omgaat. De opdrachtgever blijft ten aller tijden verantwoordelijk voor de picknickmand. Bij oppikken van de mand dient deze dan ook in exact dezelfde staat te zijn als bij het bezorgen. De bruikleen picknickmand met toebehoren vertegenwoordigd een waarde van € 60,00. Als de picknickmand door een of andere reden niet retour komt is de opdrachtgever picknickbezorgd.nl een bedrag van € 60,00 schuldig. Komt de picknickmand niet volledig retour of is er breuk dan wordt bekeken wat de waarde van de schade is. Ook voor dit bedrag, met een maximum van € 60,00, is de opdrachtgever verantwoordelijk.
• 10. Picknickbezorgd.nl levert altijd zijn picknickmanden uit op de afgesproken bezorglocatie, ongeacht de weersverwachtingen en weersomstandigheden. Elke picknickbezorgd.nl picknicklocatie heeft een picknickbezord.nl schuillocatie waar voor bijvoorbeeld voor een regenbui geschuild kan worden. Deze schuillocatie licht altijd bij de picknicklocatie op een afstand van maximaal een paar minuten lopen.
• 11. Mocht afgesproken levertijd onverhoopt niet worden gehaald dan wordt u hiervan via de e-mail of telefoon op de hoogte gesteld. Reclamatie van het aankoopbedrag of een deel hiervan is niet mogelijk.
• 12. Mocht een product door onvoorziene omstandigheden niet leverbaar zijn wordt er met de opdrachtgever gecommuniceerd per mail of per telefoon. Er wordt dan, in goed overleg, een minstens evenredig alternatief aangeboden en geleverd.
• 13. Bestellingen worden altijd zonder verzendkosten geleverd in Den Bosch

Artikel 14 – Duurtransacties: opzegging en verlenging
Opzegging:
• 1. De consument kan de overeenkomst tot 24 uur voor aanvang van de picknick annuleren door een mail te sturen naar info@picknickbezorgd.nl. Het aankoopbedrag zal dan binnen 5 werkdagen worden teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer
Verlenging:
• 1. Verandering van bezorgdatum is tot 24 uur voor aanvang van de picknick mogelijk. Mail naar info@picknickbezorgd.nl wat je wilt wijzigen en we gaan goed communiceren. Bellen kan ook naar 0736141231

Artikel 15 – Betaling
• 1. Na het doorlopen van de bestelprocedure op de website heeft u de keuze uit meerdere betaalwijzen zoals iDEAL, MasterCard, of Maestro. Na betaling ontvangt u per mail een bevestiging van de afspraken.
• 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 16 – Klachtenregeling
• 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

• 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

• 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
o 1. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
o 2. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
• 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

• 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

• 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

• 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

• 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

• 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie(http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

• 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

• 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie
• 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

• 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
• 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
• 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 21 – Verkoop van alcohol
• 1. Wij verkopen geen alcohol als je jonger bent dan 18 jaar. Dit is wettelijk verboden en het is schadelijk voor je gezondheid. Picknickbezorgd.nl wil bijdragen aan een verantwoord alcoholgebruik.

3

Luxe ingrediënten die ook een vervanger kunnen zijn voor een lunch of borrelplank.

De Picknickbezorgd.nl picknickmand is goed gevuld voor 2 personen. Dit is tevens ook het minimum. Voor grote groepen raden wij je aan contact met ons op te nemen via 073-6141231

Jazeker, naast de basisinhoud kun je jouw mand ook upgraden met extra culinaire lekkernijen. We hebben geen speciale glutenvrije, vegetarische of veganistische mand. Bij ieder product kan je op onze site de ingrediëntensamenstelling vinden.

Jazeker, we brengen de mand op de afgesproken plek, op de afgesproken tijd. Bestellen kan met in achtneming van minimaal 1 uur levertijd. We hanteren een marge van 15 minuten voor en 15 minuten na de afgesproken tijd. Ben je niet aanwezig wordt erdoor de bezorger 5 minuten gewacht. Vervolgens wordt de mand naar Barrique Culinair & Cadeau gebracht aan de Vughterstraat 27, 5211EW te ’s-Hertogenbosch. Tel : 073-6141231. Je kunt deze dan daar ophalen.

De mand wordt 2 uur na het afgesproken tijdstip van bezorgen weer door ons opgehaald op dezelfde locatie als waar we deze hebben bezorgd. Is de mand niet door ons bezorgd maar opgehaald dan wordt ter plekke afgesproken waar we deze 2 uur later weer oppicken.

Jazeker, maar wel bij de door ons speciaal geselecteerde Picknickbezorgd.nl locaties. Daar zullen we de mand ook weer oppicken.

Wij zijn van mening dat de kracht van Picknickbezorgd.nl haar hoge servicegraad is.

De Picknickbezorgd.nl picknickmand heb je in bruikleen. Mocht je toch de mand met inhoud zelf willen houden brengen we € 60 extra in rekening.

Jazeker, wij bezorgen altijd volgens afspraak op de door jou aangegeven locatie.
Ook bij minder weer! Bij iedere locatie is een Picknickbezorgd.nl schuilplek.
Bij minder weer fietsen we gewoon daar naar toe.

Jazeker, tot 24 uur voor aanvang van het bezorgmoment kan de picknick geannuleerd worden.

Klopt, bij twijfel wordt door de Picknickbezorgd.nl bezorger naar je ID gevraagd. Verder weet je dat je tot je 25e je ID moet laten zien voor het nuttigen/aanschaffen van alcoholische versnaperingen.

Picknickbezorgd.nl is onderdeel van Barrique Culinair & Cadeau uit Den Bosch

< 18 jaar, deze website is niet voor jou bestemd

Wij verkopen geen alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Wij verkopen dranken uitsluitend aan kopers van 18 jaar en ouder. Niet alleen omdat dit wettelijk verboden is. Maar vooral ook omdat jongeren helemaal geen alcohol zouden moeten drinken.

www.nix18.nl

Barrique Culinair & Cadeau 's-Hertogenbosch